Studieopgaver til kapitel 5

OPGAVE 13

Undersøg nyhedsdækningen i danske medier af terroraktionen i Paris mod den satiriske ugeavis Charlie Hebdo d. 7. januar 2015:

Udarbejd en argumentationsanalyse af avisforsiderne d. 8. januar 2015 i henholdsvis: Information, Jyllands-Posten, BT, Berlingske, Ekstrabladet og Politiken. Vurdér også, hvilke nyhedskriterier og vinklinger af stoffet, der er i spil på de enkelte forsider. Inddrag både billede/illustration, tekst og opsætning i jeres analyse (mht. analyse af billede/illustration se s. 186-188 i bogens kapitel 6). Alle forsider kan hentes på: http://politiken.dk/fotografier/nyhedsfoto/ECE2504629/billedhjul-danske-avisforsider-efter-charlie-hebdo-tragedien/.

Inddrag evt. andre artikler fra de pågældende nyhedsmedier i jeres undersøgelse af nyhedsdækningen.

Udarbejd på basis af jeres undersøgelse en karakteristik af moderne nyhedsformidling.

 

OPGAVE 14

Lav en sammenlignende argumentationsanalyse af lederne i:

 

OPGAVE 15

Diskuter, hvilken status arbejdet med journalistiske tekster bør have i folkeskolens danskundervisning: Hvad er det overordnede formål med at undervise i journalistiske tekster, og hvad skal eleverne lære på de forskellige klassetrin? (jf. kompetenceområderne Fremstilling og Kommunikation i Fælles Mål: http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)

 

OPGAVE 16

Udarbejd en skitse til et undervisningsforløb i 8. klasse, hvor det overordnede formål er at øge elevernes kommunikative indsigt i journalistiske genrer og nyhedsformidling, jf. afsnittet ”Bidrag til en kommunikativ didaktik” s. 165-168 i bogens kap. 5.

Jeres målformulering for forløbet skal I relatere til videns- og færdighedsmålene i Fælles Mål og til bestemmelserne om læringsmålsstyret undervisning.

 

OPGAVE 17

I forbindelse med præsentation af de nye Fælles Mål i 2014 blev der produceret tre undervisningsforløb i dansk til inspiration for dansklærere i folkeskolen. Inspirationsforløbet rettet mod 7.-9. klassetrin hedder:

Debatoplæg om unges brug af elektroniske medier – et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse (kan hentes på: http://www.emu.dk/sites/default/files/03%20Inspirationforl%C3%B8b%20Dansk%207-9%20kl_0.pdf).

Udarbejd en kritisk vurdering af forløbet, hvor I bl.a. forholder jer til, i hvilken udstrækning:

  • de valgte videns- og færdighedsmål for forløbet er dækkende for dets indhold
  • de formulerede læringsmål for de enkelte lektioner er dækkende for indholdet af lektionerne
  • de anvendte genrekategorier i forløbet er hensigtsmæssige ud fra et fagligt synspunkt
  • den faglige begrebsbrug er konsistent (bl.a. brugen af begreberne: ”påstand”, synspunkt”, ”argument”)
  • forløbets evalueringsformer er hensigtsmæssig.