Studieopgaver til kapitel 8

OPGAVE 25

Undersøg webdebatten i danske medier ved at følge kommentarerne til udvalgte artikler på en Politikens, JyllandsPostens og Ekstrabladets Facebooksider:

Udarbejd en karakteristik af sproget i kommentarerne (ordvalg, retoriske figurer, implikaturer og præsuppositioner, sproglig stil, deiksis, sproghandlinger) – og diskuter, i hvilken udstrækning henholdsvis Joacim B. Olsens og Ernst Poulsens karakteristikker af sproget i webdebat, nævnt s. 231-232 i bogens kap. 8, holder stik.

 

OPGAVE 26

Undersøg web-kommentarerne til Silvana Mouazans indlæg i Jyllandsposten: ”Jeg er muslim. So what..!!!”. (Kommentarerne kan hentes på: http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/silvanamouazan/ECE7472329/Jeg-er-muslim.-So-what-../1):

  • Undersøg debattens forløb og om den udvikler sig til en argumenterende samtale, og undersøg aktørernes mere eller mindre markante roller i den.
  • Rekonstruér hovedargumentet i fire-fem af kommentarerne og gør rede for, hvilke sproghandlinger debattørerne benytter sig af, og på hvilke måder de betjener sig af implikaturer og præsuppositioner.

 

OPGAVE 27

Diskuter, hvilken status arbejdet med webdebat bør have i folkeskolens danskundervisning: Hvad er det overordnede formål, og hvad skal eleverne lære på de forskellige klassetrin? (jf. kompetenceområderne Fremstilling og Kommunikation i Fælles Mål: http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)

 

OPGAVE 28

Undersøg Jeppe Bundsgaards design for et onlinedebatforum i undervisningen (et webparlament) på Bundsgaards hjemmeside: http://www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/danskfagetogit/computerensomredskab/samarbejdepaatvaersafklasser/webparlament/, jf. også Argumentation og faktiske tekster s. 247, og udarbejd på den baggrund jeres eget design for et onlinedebatforum i 6. klasse:

Hvad skal forummet bestå af, hvordan vil I rammesætte debatten, og hvilke retoriske færdigheder og kundskaber kan eleverne tilegne sig ved at deltage i den?