Kompetenceområder og kundskabs- og færdighedsmål

(Bogen Argumentation og faktiske tekster vil kunne anvendes inden for flere forskellige kompetenceområder i undervisningsfaget dansk og til arbejdet med en lang række videns- og færdighedsmål, f.eks. de kursiverede videns- og færdighedsmål nedenfor)

 

Kompetenceområder og kundskabs- og færdighedsområder i dansk

(kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170032#Bil2)

 

Dansk 1.- 6. klassetrin

Dansk omhandler samtidens og andre tidsaldres udtryksformer samt faglig, fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv. Faget giver den studerende kompetence til at tilrettelægge og vurdere elevers arbejde med sprog og tekster.

 

Kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

 

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning omhandler undervisning i sprog og kommunikation såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret sprog- og kommunikationsundervisning, sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog og kommunikationsundervisning,
vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige udvikling, og deres beherskelse af dansk retskrivning. sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper,
planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur, nordiske sprog og nabosprogsdidaktik,
planlægge gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence, sprogdidaktik,
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog i 1.- 6. klasse, læremidler til sprogundervisning i skolen,
skabe hensigtsmæssige tekster til given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler, dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt og skriftligt
planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig danskundervisning, mundtlig udtryksfærdighed,
vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og mundtlige udvikling på baggrund af intersprogsanalyse og intersprog og intersprogsudvikling og
kritisk vurdere elevers arbejde med informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og de etiske aspekter forbundet hermed. informationssøgning og strategier til systematisk at udvælge viden på internettet, ansigtsløs kommunikation og forholde sig etisk til kommunikationen på internettets digitale platforme.

 

Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning omhandler undervisning i læsning og viden om læseprocesser i den faglige undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret undervisning i læsning, læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for læsning og læseundervisning,
planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling i 1.- 6. klassetrin, teorier om læsning,
vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- og fagtekster, læsestrategier,
planlægge og gennemføre differentieret læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs læseudvikling, herunder tosprogede elevers læseudvikling på andetsproget, læsningens didaktik,
kritisk vurdere læremidler til såvel begynderundervisning i læsning som til fortsat læsning og fremstille supplerende læremidler, læremidler til læseundervisningen,
understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen, it som læringsressource i læseundervisningen,
anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs læseudvikling og test og evaluering og
anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem læsning og skrivning i dansk og andre fag. sammenhænge mellem læsning og skrivning.

 

Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning omhandler skriveundervisning og brug af viden om skriveprocesser i den faglige undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret skriveundervisning, skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for skrivning og skriveundervisning,
anvende teorier om elevers skriveprocesser og skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og læringsaktiviteter, skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på mellemtrin,
understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder tosprogedes elevers skriveudvikling på andetsproget, skrivningens didaktik,
kritisk vurdere læremidler til såvel den første skriveundervisning som den fortsatte skriveundervisning og læremidler til undervisning i skriftlighed og
understøtte elevers produktion og formidling af tekster i forskellige medier og med forskellige teknologier. tekstproduktion i forskellige medier.

 

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikleundervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret tekstundervisning, tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for tekster og tekstundervisning,
kritisk vurdere tekster i et genre- og medieperspektiv, tekster, genrer og medier,
kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog, tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv,
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner, tekster til elever og elevers tekstbrug,
udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, tekstdidaktik,
begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til undervisning på 1.-6. klassetrin, dansk børne- og ungdomslitteratur,
anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning og evaluering af tekstarbejde og
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af tekst i danskundervisning. tekstperformance.

 

 

Dansk 4.-10. klassetrin

Dansk omhandler samtidens og andre tidsaldres udtryksformer samt faglig, fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv. Faget giver den studerende kompetence til at tilrettelægge og vurdere elevers arbejde med sprog og tekster.

 

Kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

 

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning omhandler undervisning i sprog og kommunikation såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret sprog- og kommunikationsundervisning, sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog og kommunikationsundervisning,
vurdere dansk tale – og skriftsprog, elevers sproglige udvikling, deres beherskelse af dansk retskrivning, sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper,
planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur, nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik,
planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence, sprogdidaktik,
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog, læremidler til sprogundervisning i skolen,
skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund af valg af medier og sproglige virkemidler, dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt og skriftligt,
vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i danskundervisning, mundtlig udtryksfærdighed,
give feedback på tosprogede elevers tekster på baggrund af intersprogsanalyse og intersprog og intersprogsudvikling og
kritisk vurdere elevers arbejde med informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og de etiske aspekter forbundet hermed. informationssøgning og strategier til systematisk at udvælge viden på internettet, ansigtsløs kommunikation og forholde sig etisk til kommunikationen på internettets digitale platforme.

 

Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning omhandler undervisning i læsning og viden om læseprocesser i den faglige undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret undervisning i literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden for fortsat læsning og skrivning,
anvende teorier om literacy, literacy,
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning, læseforståelse,
vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse med skrivning af tekster i forskellige genrer og kontekster med henblik på fremadrettet vejledning, skrivestrategier,
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier digitale medier i børns – læse og skrivepraksis i og uden for skolen,
planlægge og gennemføre undervisning i at analysere argumentation i tekster i forskellige teksttyper og medier, argumentationsanalyse og kildekritik,
anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs danskfaglige udvikling og test og evalueringsformer og
forberede elever til folkeskolens afgangsprøve i dansk. folkeskolens afgangsprøve i dansk.

 

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik omhandler didaktisk teori, faglig udvikling og innovation i danskfaget.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
udvikle begrundede innovativt, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever, forældre og aktører uden for skolen, innivativ danskdidaktik og forskning i didaktisk design inden for dansk didaktik,
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter, didaktisk design,
udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af forskningsbaseret viden, læremiddelproduktion til danskundervisning,
udvikle elevernes selvstændige og undersøgende arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til projektopgaven, fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk,
samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb og tværfagligt samarbejde i skolen og
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i danskundervisning. digitale ressourcer og danskfaglig læring.

 

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper.

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om
begrundet gennemføre læringsmålstyret tekstundervisning og undervisning i forskellige tekstgenrer, tekstdidaktik og genredidaktisk forskning inden for tekster og tekstundervisning,
kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv, tekster, genrer og medier,
kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog, tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv,
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner, tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, tekstdidaktik,
begrunde valg af tekster fra Dansk litteraturs kanon til undervisning på 4.-10. klassetrin, dansk litteraturs kanon,
anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning og evaluering af tekstarbejde og
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af tekst i danskundervisning. tekstperformance.